Regulamin Studia Namaste Yoga

Regulamin Studia Namaste Yoga

§1 Zasady ogólne

 1. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia, co najmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nich, a tym samym nie będzie zakłócać przebiegu zajęć już prowadzonych. Komfort współuczestników oraz prowadzących jest dla nas bardzo ważny.
 2. Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to minimum 1–1,5 godziny.
 3. Z uwagi na szczególną dbałość o zachowanie czystości, w obrębie Studio poruszamy się bez obuwia, zatem każdy uczestnik obowiązany jest do pozostawienia go w specjalnej "strefie butów".
 4. Studio Namaste Yoga jest wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń na poszczególnych zajęciach, m.in. maty, koce, klocki. Z udostępnionego sprzętu prosimy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Minimalna liczba osób w grupie, zapewniająca rozpoczęcie zajęć to 3 osoby.

§2 Obowiązki uczestników

 1. Wszelkie dolegliwości lub pogorszenie samopoczucia utrzymujące się od kilku dni bądź występujące w danym dniu, należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 2. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach. Jest zobowiązany do udzielenia informacji o swoim stanie zdrowia prowadzącemu, zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich niedyspozycji ruchowych, w szczególności odbytych/trwających kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków mogących wpłynąć na sprawność psychofizyczną, przebytych operacji (w tym gojące się rany, okres rekonwalescencji pooperacyjnej), jak również w przypadku kobiet – ciąży. Ponadto, wszelkie zmiany zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, uczestnik obowiązany jest aktualizować na bieżąco poprzez ustną informację. Niedopełnienie omówionego w niniejszym punkcie obowiązku, będzie każdorazowo poczytywane jako rażące naruszenie postanowień regulaminu, w następstwie czego uczestnik zostanie wydalony z aktualnie prowadzonych zajęć przy jednoczesnym odmówieniu dalszego uczestnictwa. Studio Namaste Yoga zastrzega sobie takową możliwość oraz obowiązuje się do wypłaty należności z tytułu niewykorzystanego karnetu, zgodnie z cennikiem.
 3. Uczestnik zajęć winien podpisać regulamin i formularz uczestnictwa w zajęciach, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć w Studio Namaste Yoga. Szczegółowe wypełnienie formularza oraz aktualizacja w miarę potrzeby, zawartych w nim informacji, jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do uczestnictwa w poszczególnych grupach.

§3 Płatności

 1. Opłaty za zajęcia wpłacane są z góry, przed pierwszymi zajęciami. Natomiast ceny zawarte w cenniku, udostępnionym na stronie internetowej www.NamasteYoga.pl, nie podlegają negocjacjom.
 2. Wpłata za zajęcia może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Karnety oraz zaproszenia obowiązują na wszystkie planowe zajęcia w Studio Namaste Yoga.
 4. Z dniem upływu ważności karnetu wszystkie niewykorzystane zajęcia zostaną anulowane. Przez termin ważności należy rozumieć datę następującą po ostatnim dniu obowiązywania wykupionego karnetu.
 5. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na kolejne miesiące.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. w dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie www.NamasteYoga.pl
 2. Studio Namaste Yoga nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w tym również w pomieszczeniach stanowiących szatnie. Wszelkie przedmioty znalezione przez pracowników na terenie Studio, dostępne będą w recepcji, a następnie zostaną wydane osobie zgłaszającej się w charakterze ich właściciela. Studio nie jest wyposażone w systemy umożliwiające bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów (np. szafki z zamkami), dlatego też uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą przedmiotów o znacznej wartości majątkowej. Jako, że Studio nie zapewnia odpowiedniego ich przechowywania, zwolnione jest z odpowiedzialności materialnej w szczególności z tytułu ich utraty, zniszczenia, zgubienia, uszkodzenia czy też kradzieży. Uczestnicy zabierając ze sobą ww. przedmioty, czynią to na własną odpowiedzialność. Przedmioty prywatne, wykorzystywane przez uczestników do poszczególnych zajęć, mogą być pozostawione w szatni w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji Studio i uzyskaniu zgody.
 3. Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad funkcjonowania Studia Namaste Yoga.
 4. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego uczestnika pod rygorem unormowanym w §2 pkt 2.